CHỨC NĂNG

Viện Quy hoạch xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, thực hiện các chức năng:

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Thực hiện các hợp đồng kinh tế cung cấp các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc ngành xây dựng.

Hợp tác quốc tế về lĩnh vực xây dựng đô thị, kiến trúc, khoa học công nghệ xây dựng.

Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, đô thị.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Viện Quy hoạch xây dựng tự xây dựng...

Viện Quy hoạch xây dựng tự xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, báo cáo Sở Xây dựng để theo dõi, kiểm tra và giám sát kế hoạch thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học...

Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực nghiệm; tư vấn, tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng công trình.

3. Đề xuất và tổ chức thực hiện nghiên cứu...

Đề xuất và tổ chức thực hiện nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực đô thị, kiến trúc, bao gồm: lý luận và phê bình kiến trúc; tu bổ, tôn tạo, bảo tồn kiến trúc truyền thống, kiến trúc cổ; điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp tư liệu trong lĩnh vực kiến trúc, đô thị của địa phương theo Đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ...

Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, đô thị được Giám đốc Sở Xây dựng giao hoặc cơ quan nhà nước đặt hàng, bao gồm:

 •  Nghiên cứu, tham mưu Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố về định hướng, chiến lược, chính sách phát triển đô thị, nông thôn, nhà ở và các loại công trình kiến trúc khác tại địa phương.
 •  Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ công tác thiết kế, quản lý trong lĩnh vực kiến trúc-quy hoạch tại địa phương. Trong đó thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp, quản lý dữ liệu và cung cấp thông tin, tư liệu trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng theo hệ thống thông tin địa lý (GIS).
 •  Tham gia nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, quy định, hướng dãn trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, đô thị.
 •  Tổ chức nghiên cứu, chuẩn hóa, điển hình hóa, thiết kế mẫu trong một số loại hình công trình xây dựng tại địa phương.
 •  Phối hợp và hỗ trợ các phòng chuyên môn tuộc Sở Xây dựng trong công tác đề xuất lựa chọn địa điểm xây dựng, hồ sơ chứng chỉ quy hoạch; phản biện các đồ án quy hoạch và kiến trúc; lập kế hoạch vốn khảo sát, quy hoạch trên địa ban thành phố; thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình xây dựng.
 • Là đầu mối tập trung quản lý, cung cấp và thực hiện việc cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị; lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới chỉ giới đường đỏ, công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực cấm xây dựng, cốt xây dựng, ranh giới dự án ngoài thực địa theo hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt; phối hợp thực hiện kiểm tra mốc giới ngoài thực địa theo chức năng, nhiệm vụ.
 • Phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu, thông tin kết nối hạ tầng theo quy hoạch cho các chủ đầu tư để lập dự án đầu tư xây dựng, lập quy hoạch.
 • Phối hợp Phòng Quy hoạch Kiến trúc thực hiện công tác công bố các đồ án quy hoạch.
5. Tổ chức thực hiện, cung ứng dịch vụ...

Tổ chức thực hiện, cung ứng dịch vụ các hoạt động tư vấn, thiết kế, lập dự án và dịch vụ kỹ thuật trong các lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn và hạ tầng kỹ thuật, bao gồm:

 • Lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, bao gồm: quy hoạch khu chức năng đặc thù; quy hoạch nông thôn.
 • Lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị, bao gồm: quy hoạch chung thành phố, thị xã, thị trấn và đô thị mới; quy hoạch phân khu cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới; quy hoạch chi tiết; quy hoạch cải tạo chỉnh trang đô thị; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị; thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan.
 • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, bao gồm: lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng; thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng dân dụng-công nghiệp-hạ tầng kỹ thuật.
 • Tư vấn đầu tư xây dựng; tư vấn thi tuyển kiến trúc; tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đấu thầu xây dựng; tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát thi công; tư vấn thẩm tra dự án, thiết kế, dự toán công trình xây dựng.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư theo quy định.
 • Tư vấn lập dự án, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích, tượng đài, tranh, phù điêu trang trí.
 • Phối hợp thực hiện việc thẩm định, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. Cung ứng các dịch vụ tư vấn khác phù hợp chuyên ngành, lĩnh vực và năng lực của đơn vị đang có theo đúng quy định của pháp luật.
6. Tổ chức và liên kết đào tạo bồi dưỡng...

Tổ chức và liên kết đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức làm công tác nghiên cứu, tư vấn thiết kế trong lĩnh vực xây dựng đô thị-kiến trúc và phục vụ cho việc cấp chứng chỉ hành nghề chuyên ngành quy hoạch-kiến trúc và xây dựng.

7. Thực hiện hợp tác với các tổ chức...

Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế...

Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý của Viện theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao...

Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Viện theo quy định của pháp luật.

10. Được yêu cầu các đơn vị trực thuộc...

Được yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ...

Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Xây dựng.