VỀ CHÚNG TÔI

Quá trình phát triển Viện Quy Hoạch Xây Dựng Cần Thơ

07/01/1998

Tiền thân của Viện Quy hoạch xây dựng Cần Thơ là Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị – Nông thôn tỉnh Cần Thơ trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Cần Thơ được thành lập ngày 07/01/1998 theo Quyết định số 18/1998.QĐ.CT.TCCB của UBND tỉnh Cần Thơ.

01/07/2005

Từ tháng 07/2005 Viện trực thuộc UBND Tp.Cần Thơ theo Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 01/07/2005 và đổi tên thành Viện Kiến trúc Quy hoạch Tp.Cần Thơ.

27/09/2011

Ngày 27/09/2011 UBND Tp.Cần Thơ quyết định chuyển giao Viện Kiến trúc Quy hoạch Tp.Cần Thơ về Sở Xây dựng chỉ đạo, quản lý trực tiếp.

21/04/2016

Tháng 04/2016 Viện Kiến trúc Quy hoạch Tp.Cần Thơ đổi tên thành Viện Quy hoạch xây dựng theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 21/04/2016 của UBND Tp.Cần Thơ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Kế toán

Phòng Quy hoạch xây dựng

Phòng Thiết kế xây dựng

l

Phòng Tư vấn - Khảo sát xây dựng

SỐ CÁN BỘ

Tổng số cán bộ nhân viên Viện hiện nay có 45 người. Trong đó có:

  • 01 Tiến sỹ Đô thị.
  • 02 Thạc sỹ Kiến trúc.
  • 02 Thạc sỹ Xây dựng.
  • 09 Kiến trúc sư.
  • 17 Kỹ Sư.
  • 06 Cử nhân.
  • 08 trình độ khác.

Tiến sỹ Đô thị

Kỹ Sư

Thạc sỹ Kiến trúc

Kiến trúc sư

Trình độ khác

Thạc sỹ Xây dựng

Cử nhân